VEEBISAIDI PRIVAATSUSPOLIITIKA

I SISSEJUHATUS

Antud privaatsuspoliitikas antakse ülevaade selle kohta, mis tüüpi teavet Bunge Finland Oy („Bunge“, „ettevõte“, „me“/„meie“, „meile“ või järelliide „-me“) teie kohta kogub või te annate, kui külastate veebisaiti www.keiju.ee („veebisait“) ning meie praktikate kohta selle teabe kogumisel, kasutamisel, säilitamisel, turbel ja avalikustamisel. Antud poliitikat ei kohaldata teabe suhtes, mida me kogume võrguühenduseta või muul viisil, nagu ettevõtte või kolmanda isiku poolt administreeritavate teiste veebisaitide või mistahes rakenduse või sisu kaudu (kaasa arvatud reklaam), mida võib veebisaidilt linkida või millele on selle kaudu juurdepääs.

Ettevõte kohustub kaitsma teie privaatsust. Antud poliitika eesmärk on selgitada, mis tüüpi teavet me kogume ja teavitada teid konkreetsetest praktikatest ja reeglitest/suunistest, mis kaitsevad teie isikuandmete turvalisust ja konfidentsiaalsust. Lugege see privaatsuspoliitika hoolikalt läbi. Kui mingit selle poliitika punkt on teile vastuvõetamatu, ärge kasutage veebisaiti ega andke mingeid isikuandmeid. Antud poliitikat võidakse aeg-ajalt muuta (vt Meie privaatsuspoliitika muudatused).

  

II ANDMED, MIDA ME TEIE KOHTA KOGUME JA KUIDAS NEID KOGUTAKSE

Kogume meie veebisaidi kasutajate kohta ja kasutajatelt eri tüüpi andmeid, mis sisaldavad isikuandmeteks („isikuandmed“) määratletud teavet.

II 1. Andmed, mida meile annate

II 1. 1. Külastajad

Meie veebisaidi kaudu kogutud teave sisaldab muu hulgas järgmist.

 • Teave, mida annate meie veebisaidil vorme täites. See hõlmab teavet, mida annate seoses uudiskirjade tellimise, arvamus- ja tagasisideküsitluste, mängude ja loosimistega.  Kogume andmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, ja teie päringute ning taotlustega seonduvaid andmeid. Klientide tagasiside raames kogume mh klientide tagasisidet, kliendirahuloluandmeid, kampaaniapõhiseid andmeid, teenuste kasutamisega seotud andmeid ning klientide poolt lubatud andmeid või teavet ärakeelatud andmete kohta, mis puudutavad ostukäitumist, seadusega lubatud otsepostitust, kaugmüüki, samuti muid otseturunduse andmeid ning teisi kliendi ning potentsiaalse kliendi nõusolekul või volitusel saadud andmeid, mis on vajalikud tema poolt taotletava teenuse osutamiseks.

II 2. Andmed, mida teie kohta kogume

II 2. 1. Külastajad

Sarnaselt paljudele teistele veebisaitidele kasutame automaatseid andmete kogumise tehnoloogiaid, et koguda mõningaid andmeid teie veebi sirvimistoimingute ja -harjumuste kohta, kuidas te meie veebisaidil navigeerite või meiega saidi kaudu ühenduses olete, nagu on ära toodud allpool.

 • Üksikasjad, kuidas meie veebisaiti külastate, nagu seadmed, andmeliiklus, asukohaandmed, logiandmed, keel, külastuspäev ja kellaaeg, külastussagedus ja muu kommunikatsioonialane teave.
 • Andmed teie arvuti ja internetiühenduse kohta, kaasa arvatud operatsioonisüsteem, hosti domeen ja veebilehitseja tüüp.
 • Veebiaadressi (URL) andmed.

Meie automaatselt kogutavad andmed on statistilised andmed, mis aitavad meil veebisaiti täiustada ja pakkuda paremat ja personaalsemat teenust, sealhulgas võimaldades meil:

 • kindlaks määrata veebisaidi liiklusmustrid,
 • loendada veebisaidi külastajaid,
 • kindlaks määrata liikluse allikad, et saaksime mõõta ja parandada meie veebisaidi toimivust,
 • välja selgitada, milline sisu ja millised lehed on kõige populaarsemad ja mis ei ole seda üldse,
 • jälgida veebisaidi otsingumustreid, et saaksime pakkuda intuitiivsemat navigeerimist,
 • kindlaks määrata külastussagedust ja külastuste vahelisi aegu.

II 3. Küpsiste kasutamine sellel veebisaidil

Meie sait kasutab sessioonipõhiseid küpsiseid ja püsiküpsiseid. Sessioonipõhised küpsised säilivad ainult selle aja jooksul, kui teie veebilehitseja on avatud ja neid kasutatakse tehnilistel eesmärkidel, nagu meie saidi navigeerimise täiustamiseks. Kui sulgete veebilehitseja, siis küpsis kaob. Püsiküpsised salvestuvad teie arvutisse pikemaks ajaks ja neid kasutatakse muu hulgas meie saidi unikaalsete külastajate arvu jälgimiseks ning selliste andmete nagu vaadatud lehtede arv, külastaja lehel viibitud aeg ja muu oluline veebistatistika kogumiseks.

Küpsiseid ei kasutata teie identiteedi tuvastamiseks. Nad aitavad meie serveritel teie veebilehitsejat tuvastada, kui meie saiti külastate. Kui soovite küpsised keelata või oma arvutist kustutada, võite seda igal ajal teha veebilehitseja seadete abil (vaadake veebilehitseja Spikri menüüst, kuidas küpsiseid kustutada). Meie saidil on ka teavet, millele saate juurdepääsu ainult küpsiste lubamise korral.

Vastavalt USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) reeglitele ei ole meie majandusaasta aruannetes ja volikirjades küpsiseid.

Allpool on detailne loetelu esimese osapoole küpsistest, mida oma saidil kasutame.

ESIMESE OSAPOOLE KÜPSISED

Küpsise tüüp

Nimetus

Eesmärk

Kehtivus

Sessioon (WordPress)

has_js

Määrab ära, kas JavaScript on lubatud või mitte, et WordPress saaks funktsioone tõhusamalt teostada ja kasutajakogemust parandada. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta sait ei tööta.

Sessiooni lõpuni, sessioonipõhine

Google Analytics kasutaja tegevuste mõõtmiseks saidil

_gid

Eristab unikaalsed kasutajad. Salvestab ja uuendab iga külastatud lehe jaoks unikaalse väärtuse. Aegub automaatselt 24 tunni pärast.

24 tundi, aegub automaatselt

Google – sama nagu eespool

_ga

Määrab kindlaks, millist domeeni mõõta.

Eristab unikaalsed kasutajad.

Peab meeles eelmiste külastuste arvu ja aega.

Peab meeles liiklusallika andmeid.

Määratleb sessiooni alguse ja lõpu.

Peab meeles külastajataseme kohandatud muutujate väärtust.

[Märkus. Ei salvesta mingeid külastaja isikuandmeid. Genereerib uuele külastajale juhuslikkuse põhimõttel unikaalse tunnuse, mille number on genereeritud ainult juhuslikkuse põhimõttel ning mingeid isikuandmeid ei salvestata.]

Püsiv (2 aastat alates seadistamisest/uuendamisest)

Google – sama nagu eespool

_gat

Kasutatakse päringute piiramiseks. Piirab sageli kasutatavatelt saitidelt andmete kogumist.

10 minutit, aegub automaatselt

III MIKS ME TEIE ANDMEID KASUTAME?

Allpool on teavet selle kohta, miks me töötleme teie kohta kogutud isikuandmeid ja mis on selle õiguslik alus. Me töötleme teie andmeid, kui töötlemise aluseks on:

III 1. Nõusolek, õigustatud huvi või lepingueelne kohustus

III 1. 1. Külastajad

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

E-hoiatuste ja veebiülekannete haldamine, turunduskommunikatsioon, kaasa arvatud otseturundus selleks loa andnuile, vastutava töötleja äritegevuse arendamine ja sellega seotud klienditeeninduse arendamine. 

Nõusolek

Kliendisuhte hoidmine ja arendamine, kontaktvormi päringutele ja tarbijate tagasisidele vastamine.

Õigustatud huvi ettevõtte asjakohaseks juhtimiseks. 

III 2. Seadusest tulenev kohustus

III 2. 1. Külastajad

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus

Seadusest tulenevate kohustuste täitmine, reguleerivad uurimised või vaidlused ja ettevõtte kaitsmine kahju tekitamise, varguse, õigusliku vastutuse, pettuse, kuritarvitamise või muu rikkumise eest.

Seadusest tulenev kohustus

IV TEIE ANDMETE AVALIKUSTAMINE

IV 1. Külastajad

Avalikustame külastajate kohta kogutud koondteavet ja teavet, mille kaudu pole võimalik identifitseerida ühtegi andmesubjekti, piiranguteta. Vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele avalikustame meie kogutud või teie antud isikuandmeid selles poliitikas kirjeldatu kohaselt:

 • allhankijatele, teenusepakkujatele ja sellistele kolmandatele isikutele, keda kasutame oma äritegevuse toetamiseks või eespool mainitud tegevuste administreerimiseks ja toetamiseks ning keda seovad lepingulised kohustused hoida isikuandmeid konfidentsiaalsena ning kes kasutavad neid ainult nendel eesmärkidel, mille jaoks me neile andmed avalikustame (nt andmebaasi hostimisteenuste pakkujad, arendajad või eksperdid);
 • ostjatele või teistele õigusjärglastele äriühingu ühinemisel, loovutamisel, ümberkorraldamisel, likvideerimisel või muu äriühingu vara müügi või üleandmise korral, kui tegevuse jätkamise tõttu või pankroti, likvideerimise või analoogse menetluse osana on ettevõtte veebisaidi külastajate kohta säilitatud isikuandmed üleantava vara osaks;
 • kui meil on seadusest või meie kasutustingimustest või muudest lepingutest (kaasa arvatud arveldamise ja sissenõude esitamise eesmärgid) tulenev kohustus teie isikuandmete avalikustamiseks või jagamiseks; või meie ettevõtte, klientide või teiste asjaomaste poolte õiguste, vara ja turvalisuse tagamiseks;
 • muuks otstarbeks ainult teie nõusolekul, kui kohaldatavad õigusaktid seda ette näevad.

V ISIKUANDMETE PIIRIÜLENE EDASTAMINE

Isikuandmete piiriülese edastamise all mõeldakse isikuandmete edastamist väljapoole EMPd ja Šveitsi. Bunge rahvusvaheline kohalolek hõlmab isikuandmete edastamist kontserni teistele ettevõtetele või kolmandatele isikutele, kes võivad asuda väljaspool EMPd ja Šveitsi, kaasa arvatud Ameerika Ühendriigid. Bunge tagab, et isikuandmete edastamisel riikidesse, kellel on erinevad andmekaitsestandardid, kasutatakse isikuandmete piisavaks kaitsmiseks asjakohaseid meetmeid, millega kindlustatakse selliste andmete edastamine kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega. Andmeid võidakse avalikustada ELi andmekaitsemäärusega lubatud viisidel neile Bunge Finlandi koostööpartneritele ja allhankijatele, kes seoses Bunge Finlandi veebiteenusega tegutsevad Bunge Finlandi tellimusel ja nimel. Bungel on kasutusel kontsernisisene rahvusvaheline andmeedastusleping, mis hõlmab Bunge kontserni sisest rahvusvahelist andmeedastust.

VI ANDMETE SÄILITAMINE

Kui seadusega ei ole teisiti ette nähtud, kustutab ettevõte isikuandmed: 1) kui need pole enam vajalikud selle jaoks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi, 2) kui võtate oma nõusoleku tagasi (kui töötlemise seaduslikkus põhines teie nõusolekul) ning töötlemiseks ei ole enam õiguslikku alust, 3) kui te ei ole töötlemisega nõus ning töötlemisele ei laiene mittenõustumist kõrvale lükkavaid õiguslikke aluseid, 4) kui teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult, 5) kui andmete kustutamine on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

VII VALIKUVÕIMALUSED, KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME JA AVALIKUSTAME

Püüame teile pakkuda valikuvõimalusi, kuidas me teie antud isikuandmeid kasutame. Oleme loonud mehhanisme, et pakkuda teile järgnevat võimalust oma andmete järelevalveks:

 • Küpsiste seaded. Võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelustab kõik küpsised või mõned küpsised või annab küpsiste saatmisest märku. Kui te lülitate küpsised välja või keelate need ära, siis arvestage, et mõned veebisaidi lehed ei tööta korralikult või on ligipääsmatud.

VIII TEIE ISIKUANDMETEGA SEOTUD ÕIGUSED

Tuletame teile meelde, et võite igal ajal kasutada järgmiseid õigusi.

 • Õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele, sealhulgas õigus saada meilt kinnitus, kas teie isikuandmeid on töödeldud või mitte; ja kui on, siis juurdepääs isikuandmete töötlemist puudutavatele andmetele.
 • Õigus teie isikuandmete korrigeerimisele või kustutamisele, kaasa arvatud õigus puudulike isikuandmete täiendamiseks, saates näiteks lisaandmeid; samuti mõned õigused, et taotleda oma isikuandmete kustutamist ilma asjatu viivituseta.
 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist tähendab, et piiratakse teie isikuandmete töötlemise jätkamist mingites tingimustes (nt kui vaidlustate isikuandmete õigsuse, töötlemine on ebaseaduslik, teie isikuandmeid ei ole enam töötlemiseks vaja või olete muul põhjusel ära keelanud, et teie suhtes ei tehta üksnes andmete automatiseeritud töötlemisele tuginevat otsust).
 • Õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele, kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, kui töötlemine on vajalik üldise huvi tähenduses või kui töötlemine on vajalik ettevõtte või mõne kolmanda isiku õigustatud huvide teostamiseks, kui me ei osunda töötlemise osas neid huve kõrvale tõrjuvatele mõjuvatele õigustatud põhjustele.
 • Õigus edastada andmed ühest süsteemist teise tähendab õigust teie isikuandmete edastamiseks meilt teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul.
 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Kõik eespool mainitud õigustega seotud taotlused saate saata e-posti aadressile [email protected].

IX ANDMETURVE

Oleme rakendanud meetmeid, mille eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid kogemata kaotsimineku ja volitamata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ning avalikustamise eest:

IX 1. Külastajad

 • identiteedi ja juurdepääsu haldamise (IAM) süsteem;
 • autentimine toimub SSH tarkvara võtmepaari abil;
 • juurdepääsukontrolli järelevalve logihalduse abil, kus kõik sisselogimised salvestuvad serveri logisse;
 • reaalajas ohtude haldamine ja neile vastamine, vajadusel ka eskaleerumised ja ettevõtte doop teenustaseme lepingu (SLA) raames toimuv järelevalve;
 • mitmed valed sisselogimiskatsed tõrjutakse automaatselt tulemüüri abil. Teenustes kasutatakse Linuxi tulemüüri tarkvara ja vajadusel suudetakse teenustes kasutusele võtta ka kolmanda osapoole filtreerimine (nt DDoSi filtreerimine).

X KOLMANDATE ISIKUTE VEEBISAIDID

Meie veebisaidil võib olla linke või viiteid teistele veebisaitidele, mida meie järelevalve ei toeta (nt facebook.com/bunge, linkedin.com/company/bunge, jne). Arvestage, et antud privaatsuspoliitika ei hõlma neid veebisaite. Soovitame lugeda lingitud või viidatud ja teie poolt külastatud veebisaitide privaatsusavaldusi ja tingimusi. Need kolmandate isikute veebisaidid saadavad omi küpsiseid ja teisi jälgimisvahendeid, registreerivad teie IP-aadressi ja koguvad muul viisil andmeid või küsivad isikuandmeid. Ettevõte ei teosta järelevalvet ega vastuta selle eest, mida kolmandad isikud oma veebisaitidega teevad või kuidas nad teie isikuandmeid töötlevad. Olge ettevaatlik ja lugege lisateabe saamiseks läbi kõigi kolmandate osapoolte veebisaitidel avaldatud privaatsuspoliitikad. 

XI ALLA 16-AASTASED LAPSED

Meie veebisait ei ole mõeldud alla 16-aastastele ning ettevõte ei kogu ega kasuta teadlikult mingeid alla 16-aastaste laste isikuandmeid. Ükski alla 16-aastane isik ei saa anda meie veebisaidil ega veebisaidile mingeid andmeid. Kui saame teada, et oleme kogunud või saanud alla 16-aastaste laste isikuandmeid, siis kustutame need. Kui arvate, et meil võib olla mingeid andmeid alla 16-aastase lapse kohta või oleme neid lapselt saanud, võtke meiega ühendust e-posti aadressil  [email protected].

XII. MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKA ÜLEVAATUSED

Jätame endale õiguse seda poliitikat igal ajal muuta. Kõik tehtud muudatused kajastuvad sellel lehel. Juhul kui teeme olulisi teie isikuandmete töötlemist puudutavaid muudatusi, teavitame sellest meie veebisaidil spetsiaalse veebisaidi privaatsuspoliitikat käsitleva ribareklaami abil. Antud poliitika viimase ülevaatuse kuupäev on näha lehe ülaservas.

XIII. VASTUTAV TÖÖTLEJA JA KONTAKTANDMED

Antud veebisaidi vastutav töötleja on Bunge Finland Oy, PL 400 (Raisionkaari 55), 21201 Raisio, Finland.

Kui teil on küsimusi antud privaatsuspoliitika ja privaatsuse kaitse praktilise rakendamise kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil [email protected].